Asklegal

Tender | Maintenance

JKR JABATAN KERJA RAYA KENYATAAN


TENDER

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJI Kementerian Kewangan dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:-


Pejabat Yang Memanggil Tender 
JKR Terengganu.


Tajuk Projek
 Kerja-Kerja Pembaikan  Cerun Hadapan Rumah Tamu, Jalan Utama Dan Kuarters D3 Di  Intan Kampus Wilayah Timur (INTIM), Kemaman, Terengganu.


Taraf / Jenis Syarikat*
Bumiputera T1


Gred, Kategori  & Pengkhususan/Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/ Kelas, Kepala & Sub-Kepala
Mempunyai Pendaftaran seperti berikut:
i) Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan
ii) Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan  (SPKK) dan Sijil Taraf  Bumiputera Yang Masih Sah


Gred: "G4"
Kategori: CE
Pengkhususan; CE08 


Tempat Dan Tarikh Dokumen Mulai Dijual
IP JKR Terengganu, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan,
Tingkat 10, Wisma Negeri Kuala Terengganu.

Pada: 9/4/2018 Hingga 23/04/2018


Harga Dokumen & Atas Nama 

RM190.00 

Pengarah Kerja Raya Negeri Terengganu. Tempat, Tarikh Dan Waktu Tender Tutup. 
IP JKR Terengganu, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan,
Tingkat 10, Wisma Negeri Kuala Terengganu.

Pada: 30.4.2018 (Isnin) 
Jam: 12.00 
Tengah Hari. 


(Taklimat Dan Lawatan Tapak Akan Diadakan Pada 9.4.2018 (Isnin) Jam 10.30 Pagi Bertempat Di Tingkat 1, Dewan Serbaguna JKR Kemaman).
(Lawatan Tapak Dan Taklimat Adalah DIWAJIBKAN).

Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibe narkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ.

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank) kiriman wang/ wang pos di atas nama Pengarah Kerja Raya Negeri Terengganu. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran. Koritraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKI, wakil kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontrakt. Si Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan). 

* Jenis Pendaftaran: 
1 Syarikat yang 100% milik tempatan.

A2 Syarikat yang 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti
wa asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan pekerja adalah 100% oleh warganegara.

A2 Syarikat yang 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL ATAU Syarikat Usahasama yang " I diperbadankan di Malaysia yang mempunyai ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah,Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.


Medium 8e37d027 4e64 4ec7 bbf9 8b211676dccd