Asklegal

Tender | Services

Universiti Malaysia Sarawak - Insurance Services


Tender adalah dipelawa kepada pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) Perbendaharaan Malaysia Sarawak / Sabah (PMS) serta berkelayakan dan berpengalaman untuk memasuki tender bagi perkhidmatan berikut:-NO. TENDER / BUTIRAN  TAWARAN
UNIMASAT(8)/202018) 
PERKHIDMATAN INSURAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS), KOTA SAMARAHAN, SARAWAK BAGI  TAHUN 2021 


SIJIL/ BIDANG
Kementerian Kewangan Malaysia/Perbendaharaan Malaysia Sarawak/Sabah
221801 Syarikat InsuranHARGA DOKUMEN/TEMPOH JUALAN
RM 100.00 Senaskah 15 Oktober 2020 (Khamis) hingga 03 November 2020 (Selasa) 


 TARIKH TUTUP / PETITENDER 
05 November 2020 (Khamis)  12.00 t/hari 

Peti Tender

No. 1 1. Naskah Meja Dokumen Tender dipamerkan di Unit Perolehan, Pejabat Bendahan, Aras 1. Bangunan Canselori, Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan. Dokumen Tender boleh dibeli melalui bayaran secara perbankan atas talian/kad debit / kad kredit ke akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Universiti Malaysia Sarawak bernombor 11040010021558 di kaunter pembayaran Aras 1, Pejabat Bendahari, Universiti Malaysia Sarawak. Resit / bukti pembayaran hendaklah dikemukakan untuk mendapatkan naskah dokumen tender.


2.Petender dikehendaki menunjukkan salinan asal SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) / PERBENDAHARAAN MALAYSIA SARAWAK SABAH (PMS) (mana yang berkaitan) yang masih sah tempohnya dan menyerahkan satu salinan (fotostat) sijil-sijil tersebut beserta cop rasmi syarikat semasa membeli Dokumen Tender.

 

3.Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan di dalam sampul dan ditulis di sebelah atas kanan sampul No. Tender dan butiran tawaran dan dialamatkan kepada NAIB CANSELOR, UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK, PEJABAT BENDAHARI (UNIT PEROLEHAN), ARAS 1, BANGUNAN CANSELORI, JALAN DATUK MOHD MUSA, 94300 KOTA SAMARAHAN, SARAWAK. Dokumen tender hendaklah dimasukkan ke dalam Peti i Tender yang ditetapkan.


4.Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan. Pihak UNIMAS tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau sebarang Tender. Semua kos pengangkutan yang berkaitan dengan pembelian dan penghantaran dokumen tender ini adalah menjadi tanggungjawab petender.


KENYATAAN TENDER INI BOLEH DILAYARI DI LAMAN WEB - www.unimas.my