Asklegal

Tender | Services

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah - Smart Signal & Implimentation Light Systems


Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM / CIDB) dalam kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berkaitan :

 


BUTIR-BUTIR TAWARAN

Kerja-Kerja Membaikpulih  Sistem Lampu Isyarat & Implimentasi Sistem Pintar  (Spiktra - M) Di Kawasan Pentadbiran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah.


 HARGA DOKUMEN TAWARAN

 

 RM250.00 (Tidak akan dikembalikan)  


TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN  DIJUAL

 

Kaunter Ukur Bahan, 

Jabatan Kejuruteraan,

Majlis Bandaraya 

Melaka Bersejarah, 

Aras 6, Bangunan Teknikal Graha 

Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka

 

Rabu,  2 September 2020 hingga Selasa, 22 September 2020 pada waktu pejabat.

 


SYARAT PENDAFTARAN

 

 Gred G4 atau G5 atau G6 atau G7

 

Kategori ME

 

Pengkhususan E02, E04, E11, E16 Dan E17 


 

TARIKH DAN TEMPAT LAWATAN TAPAK

 TIADA


 

TARIKH TENDER DITUTUP 

 

Rabu,   

23 September 2020 pada jam 12.00 tengah hari 

Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan 


 

Hanya penama yang tercatat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Keria Kerajaan (SPKK) yang dibenarkan membeli dokumen. Kontraktor/syarikat TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai selain daripada penama.


Dokumen Meja Tawaran boleh disemak di kaunter Ukur Bahan, Jabatan Kejururteraan, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Aras 6, Bangunan Teknikal Graha Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka pada waktu pejabat bermula 2 September 2020. Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah di buat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang di atas nama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Kontraktor dikehendaki membawa Perakuan Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan satu salinan semasa membeli dokumen tender. Pihak tuan boleh melayari laman web MBMB di www.mbmb.my untuk melihat kenyataan tender ini. 

 

Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan hendaklah dihantar secara serahan tangan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat :-

 

 

MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH,

Jabatan Kejuruteraan,

Kaunter Ukur Bahan, Aras 6, Bangunan Teknikal Graha Makmur. No. 1, Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh,

Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka.