Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor - Curtain Services


No. Rujukan Iklan : BPPA (PEROLEHAN)03-2020 (JUN: 02) 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syankat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syankat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) wan Kategon dan pengkhususan yang berkaitan den vang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:


 

BII

1.


Tajuk Projek

 

MEMBEKAL MENGHANTAR DAN MEMASANG LANGSIR BESERTA AKSESORI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI ASRAMA KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)


Taraf Syarikat

Khas Bumiputera


Syarat Pendaftaran

Mempunyai: 

 - Sijil Kementerian Kewangan

 - Sijil Taras Bumiputera yang masih sah

 

Kod Bidang :

020701 (Tekstil) atau 020799 (Pembuat)

 

(Sila bawa SIJIL ASAL & SALINAN semasa pembelian dokumen)


Tempat & Tarikh Penjualan Dokumen

 

Tempat Pembayaran:

PEJABAT BENDAHARI, Aras Satu (1), Blok Pentadbiran, KUIS 

 

Tempat Pengambilan Dokumen: 

Pejabat Bahagian

Pembangunan & Pengurusan Fasiliti,

Aras 2, Blok Pentadbiran, KUIS

 

29/06/2020 Hingga 06/07/2020


 

Harga Dokumen

RM 50.00


 

Tarikh & Tempat Lawatan Tapak

 

Lawatan Tapak: Tiada

 

Nota - Maklumat projek akan diberikan semasa pembelian dokumen tender


 

Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup

 

PEJABAT BENDAHARI,

Aras Satu (1). Blok Pentadbiran,

KUIS

 

20/07/2020 Jam 3.00 Petang

 

Peti Tender No: 02


Naskhah lengkap Dokumen Meja Tawaran boleh dirujuk di :-

 

Tempat: Seksyen Kontrak dan Ukur Bahan, Bahagian Pembangunan & Pengurusan Fasilit (BPPF). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

 

Masa : Isnin - Khamis : 8.00 pagi - 12.00 tengahari dan 2.00 petang hingga 4.00 petang. 

Jumaat : 8.00 pagi - 11.00 lengahari dan 2.45 petang hingga 4.00 petang.

 

Tambahan:Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan tender, sila hubungi :-603-8911 7000 (Sambungan : 3210/1444)

 

 

Bayaran bagi pembelian Dokumen Tender adalah seperti berikut:

 

1. Atas talian (Online - Banking) terus kepada akaun KUIS (Bank Islam (M) Bemad, No. Akaun : 12029 01 0035914). Bukti bayaran perlu dikemukakan melalui emel perolehan@kuis.edu.my atau serahan tangan di kaunter Pejabat Bendahan. 

 

 

2). Bayaran secara transaksi penolakan menggunakan kad debit/kredit di kaunter Pejabat Bendahari.Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada pembekal-pembekal atau wakil yang SAH sahaja dengan membawa 'SURAT TAULIAH yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat. Untuk maksud ini, pembekal-pembekal atau wakil hendaklah membawa SIJIL PENDAFTARAN ASAL dan SALINAN Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) serta sijil yang berkaitan yang masih sah. Dokumen Tender yang telah sempuma diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri, ditulis tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan dialamatkan kepada:

 

 

PEJABAT BENDAHARI,

ARAS 1, BLOK PENTADBIRAN, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

BANDAR SERI PUTRA, 43000 KAJANG, SELANGOR DARUL EHSAN

 

Dan dimasukkan ke dalam peti Tender No. 02 di PEJABAT BENDAHARI, Aras Satu, Blok Pentadbiran, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Bandar Seri Putra, 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan tidak lewat dari jam 3.00 Petang seperti tarikh tutup di atas.

 

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran.