Asklegal

Tender | Services

Jabatan Kerja Raya - Workshop Building Repair Works


Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJ/Kementerian Kewangan dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:-


Pejabat yang memanggil tawaran

Bahagian Kontrak dan Ukur Bahan JKR Kelantan


 

Tajuk Projek (Pembiayaan)

KERJA-KERJA PEMBAIKAN BANGUNAN BENGKEL REKAAN FESYEN AKIBAT KEBAKARAN DI KOLEJ VOKASIONAL TANAH MERAH, KELANTAN

 

No Tender: JKR/KEL(P)19(T)/2019


Taraf /Jenis Syarikat*

Bumiputera T1


 

Gred, Kategori & Pengkhususan 

Gred:G3

Kategori: B

Pengkhususan: B24 

 

Perakuan Pendaftaran Kontraktor,  Sijil Perolehan  Kerja Kerajaan & Sijil Taraf Bumiputera


 

Tempat dan Tarikh Dokumen Mulai Dijual

Bahagian Tender Kontrak Dan Ukur

Bahan, Tingkat Bawah, Blok B, JKR Kelantan

 

11/09/2019 (RABU) Hingga 25/09/2019 (RABU) 


Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

 

RM 100.00

 

Pengarah JKR Kelantan 

 

Bayaran hendaklah dibuat dengan menggunakan Draf

Bank atau Kiriman Wang. Bayaran tidak akan dikembalikan.


 

Tempat, Tarikh & Waktu Tutup Tender

 

Bahagian Tender Kontrak Dan Ukur Bahan, Tingkat Bawah, Blok B, JKR Kelantan

 

Pada: 02/10/2019 (RABU)

 

 

Sebelum atau pada Jam 12.00 tengah hari 

 

Tender yang lewat tidak akan diterima


 

Taklimat projek dan lawatan tapak adalah diwajibkan. Berkumpul di JKR Tanah Merah, Kelantan pada 11 September 2019 jam 10.00 pagi.


Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat di dalam siji PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktorisyarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ. 

 

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Pengarah JKR Kelantan. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijd tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PÚKONSA atau UPKJ, Wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).

 

 

 * Jenis Syarikat Tempatan : 

 

T1 - Syarikat 100% milik tempatan.

A1 – Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.' 

A2 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL ATAU Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegara.