Asklegal

Tender | Services

Pengurusan Air Pahang Berhad - Consultancy Architectural Services For Design And Site Supervision


 

A. Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor Bumiputera Sahaja (T1) yang masih sah berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (LPIP), Sijil Perolehan Kerja kerajaan (SPKK), Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa Ini bagi kerja berikut:


Bil 

1.0


Tajuk Projek

Bekalan Air  Lipis 

Cadangan  Membaikpulih Cerun Dan Loji Rawatan Air Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Loji Rawatan Air Kechau Daerah Lipis, Pahang.


Taraf

Terhad Bumiputera (T1)


Gred, Kategori & Pengkhususan 

 

SPKK&LPIP 

 

Gred:G5

 

Kategori:CE 

 

Pengkhususan : CE 20 (Sistem Bekalan Air) 

 

SPAN:C2   (Sistem Bekalan Air) 


Tarikh  Dokumen  Mula Dijual 

04/09/2019 Hingga   19/09/2019

 


Tarikh Tempat Melapor Diri  Untuk Lawatan Tapak

 

04/09/2019 (Rabu) 

Jam 10.30 pagi 

Pejabat PAIP Daerah Lipis 

 

(DIWAJIBKAN) 


Harga  Dokumen (RM) 

500.00


Tarikh Tutup   Tender (12.00 Tgh)

30/09/2019


 

B. Dokumen Meja Tender akan dipamerkan semasa waktu pejabat seperti berikut: 

 

HARI

Isnin-Khamis 

 

WAKTU  

8.15 pagi hingga 12.30 tengah hari

2.15 petang hingga 4.00 petang 

 

HARI

Jumaat

 

WAKTU  

8.15 pagi hingga 12.00 tengah hari

2.45 petang hingga 4.00 petang 


 

C. Dokumen Tender akan mula dijual mengikut tarikh di perenggan A ruangan 5 di atas pada waktu-waktu seperti yang tersebut di perenggan 8. Dokumen Tender TIDAK AKAN DIJUAL selepas tarikh tersebut.

 

D. Petender yang ingin memasuki tawaran di atas dikehendaki mengeluarkan Wang Pos / Kiriman Wang/Draf Bank, sejumlah harga di perenggan A ruangan 7 di atas yang dibuat atas nama Pengurusan Air Pahang Berhad sebagai bayaran Dokumen Tender.

 

E. Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan.

 

F. Dokumen Tender TIDAK AKAN DIKELUARKAN kecuali kepada wakil-wakil yang sah sahaja.Untuk maksud itu, wakil-wakil kontraktor hendaklah memenuhi syarat-syarat di atas serta membawa dan mengemukakan dokumen-dokumen berikut:

 

| Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (LPIP) 

II Sijil Perolehan Kerja kerajaan (SPKK) 

III Sijil Bertaraf Bumiputera (PKK) 

IV Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari syarikat masing-masing (bagi kontraktor yang namanya tidak tercatat dalam Surat Pendaftaran PKK). Wakil-wakil kontraktor hendaklah merupakan kakitangan syarikat berkenaan dan 

V Surat Pengesahan Lawatan Tapak (jika lawatan tapak adalah wajib)

G. Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang ditulis tajuk tender berkenaan di penjuru kiri dan hendaklah dimasukkan ke dalam:


PETI TENDER 

Tingkat 1. Bahagian Kontrak dan Pengurusan Projek 

PENGURUSAN AIR PAHANG BERHAD 

Bandar Indera Mahkota,

25200 Kuantan


pada / atau sebelum jam 12.00 tengah hari pada tarikh di perenggan A ruangan 8 di atas.

Jenis pendaftaran Syarikat T1 - Syarikat yang 100% milik tempatan.