Asklegal

Tender | Maintenance

Kementerian Pembangunan Luar Bandar - Faciliti Upgrade Works Of INFRA


Tender ini terbuka kepada Kontraktor-kontraktor yang layak dan berdaftar dalam kod bidang yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja-kerja berikut:-

 


BIL

1.


BUTIR-BUTIR TENDER

No. Tender, KPLB.T.26/2019

 

CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF FASILITI DI INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA)


SYARAT PENYERTAAN TENDER

 

Berdaftar dengan: 

 

i) Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) 

 

Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)

• Gred G4 Sahaja

• Pengkhususan E01 (Sistem Bunyi),E04 (Pemasangan Voltan Rendah), E06 (Sistem Pencahayaan Khas) dan

E11 (Kerja Am Elektrik) 

 

DAN 

 

ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

• Gred G4 Sahaja 

• Kategori ME (Mekanikal dan Elektrikal)

 


BUTIRAN TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK

 

Taklimat Tender

 

 

Tarikh: 24 Julai 2019 (Rabu)

 

Masa Pendaftaran: 10.00 pg - 11.00 pg  

 

Masa Taklimat: 11.00 pg

 

 

Tempat Taklimat: Auditorium, Aras 3, Institut Kemajuan Desa (INFRA), Kementerian Pembangunan

Luar Bandar, Lot 2A Persiaran Institusi, 43000 Kajang Selangor Darul Ehsan.

 


TARIKH DAN WAKTU DOKUMEN TENDER DIJUAL 

 

Tarikh Dijual: 25 Julai 2019 hingga 8 Ogos 2019

 

Waktu: 9.00 pg - 11.30 pg 2.30 ptg - 4.30 ptg (Isnin - Khamis) 

 

9.00 pg - 11.30 pg 3.00 ptg - 4.30 ptg (Jumaat)


TEMPAT DOKUMEN TENDER DIJUAL

 

 

Bahagian Perolehan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Aras 15, No. 47, Persiaran Perdana, Presint 4. 62100 Putrajaya. 

 

Harga Dokumen: RM50.00

 

(Dokumen Tender Dijual Dalam Bentuk CD)


 

TEMPAT, TARIKH DAN WAKTU TAWARAN DITUTUP

 

Tarikh Tutup: 21 Ogos 2019

 

Waktu: 12.00 tengah hari

 

Tempat: Bahagian Perolehan Kementerian Pembangunan Luar

Bandar, Aras 15, No.47, Persiaran Perdana, Presint 4 62100 Putrajaya.

 


 

1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai tender ini hendaklah berdaftar dengan syarat yang tersebut di atas dan naskhah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Perolehan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Aras 15, No. 47, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya pada waktu pejabat. 

 

2. Taklimat Tender dan Lawatan Tapak adalah diwajibkan dan hanya kontraktor yang hadir sahaja akan dibenarkan membeli Dokumen Tender. Petender perlu membawa sijil pendaftaran asal dan salinan seperti di syarat penyertaan tender untuk semakan. Hanya penama yang ditauliahkan di dalam sijil pendaftaran seperti di syarat penyertaan tender sahaja dibenarkan menghadiri Taklimat Tender, Lawatan Tapak dan membeli Dokumen Tender. Kontraktor yang hadir lewat dari masa pendaftaran yang telah ditetapkan tidak akan dipertimbangkan. 

 

3. Dokumen Tender (CD) hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor yang ditauliahkan di dalam sijil pendaftaran seperti di syarat penyertaan tender. Sila bawa bersama sijil pendaftaran asal seperti di syarat penyertaan tender berserta salinan-salinannya. (salinan sijil dan dokumen-dokumen sokongan yang disertakan tidak akan dikembalikan) 

 

4. Petender yang ingin memasuki tawaran di atas dikehendaki mengeluarkan Kiriman Wang (Money Order)/Bank Draf berharga seperti di atas yang dibuat atas nama Akauntan Negara Malaysia - KPLB - T sebagai bayaran Dokumen Tender. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek tidak akan diterima. 

 

5. Dokumen Tender (CD) tidak akan dikeluarkan selepas tempoh tersebut di atas. 

 

6. Dokumen Tender (CD) yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan dan Kementerian tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kelewatan dan sebagainya ke atas dokumen yang dihantar melalui pos atau kurier. 

 

7. Dokumen Tender (CD) yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri ke dalam Peti Tawaran di alamat:

 

KETUA SETIAUSAHA 

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 

ARAS 15, No. 47, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4 

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62100 PUTRAJAYA (U.P: BAHAGIAN PEROLEHAN)